Werking

De BeHRA is opgebouwd uit twee beheersniveaus:

a) De BEPERKTE NUCLEUS of Raad van Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter (beiden van een andere taalrol), de beide secretarissen (de ene Franstalig en de andere Nederlandstalig), de schatbewaarder en de Past-President.
De leden van de Beperkte Nucleus worden gekozen door en onder de vaste leden. De stemming wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
De rol van de Beperkte Nucleus, die bijeenkomt op verzoek van de voorzitter en/of een secretaris, bestaat uit het beheer van de dagelijkse activiteiten van de BeHRA. Deze leden treden op als gesprekspartners van BeHRA in de discussie met overheidsinstanties.

b) De NUCLEUS, die alle vaste leden omvat die actief deelnemen aan de vergaderingen, aan het nemen van beslissingen en aan de activiteiten van de vereniging.

Eenmaal per jaar komen de vaste leden samen binnen de Algemene Vergadering. Deze kan bovendien worden geconvoceerd door de Raad van Bestuur wanneer minstens een vijfde van zijn leden daartoe verzoekt.

De Algemene Vergadering bestudeert en bekrachtigt de beslissingen van de Beperkte Nucleus, alsook elke belangrijke aanpassing van de statuten.

Haar bevoegdheden zijn de volgende:

  • De goedkeuring en de uitsluiting (ingevolge niet-betaling van bijdragen, zware inbreuken, enz.) van vaste leden
  • De benoeming van de bestuurders (of leden van de Beperkte Nucleus) en hun ontheffing uit hun mandaten
  • De goedkeuring van de budgets en rekeningen (met name van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, dat niet hoger mag zijn dan 100 euro)
  • De aanpassing van de statuten
  • De vrijwillige ontbinding van de vereniging
  • Alle andere bevoegdheden, resulterend uit de wet of uit de statuten van de vereniging