Werking

Werking

De BeHRA is opgebouwd uit twee beheersniveaus:

a) De BEPERKTE NUCLEUS of Raad van Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de vicevoorzitter (beiden van een andere taalrol), de beide secretarissen (de ene Franstalig en de andere Nederlandstalig), de schatbewaarder en de Past-President.
De leden van de Beperkte Nucleus worden gekozen door en onder de vaste leden. De stemming wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering.
De rol van de Beperkte Nucleus, die bijeenkomt op verzoek van de voorzitter en/of een secretaris, bestaat uit het beheer van de dagelijkse activiteiten van de BeHRA. Deze leden treden op als gesprekspartners van BeHRA in de discussie met overheidsinstanties.

b) De NUCLEUS, die alle vaste leden omvat die actief deelnemen aan de vergaderingen, aan het nemen van beslissingen en aan de activiteiten van de vereniging.

Eenmaal per jaar komen de vaste leden samen binnen de Algemene Vergadering. Deze kan bovendien worden geconvoceerd door de Raad van Bestuur wanneer minstens een vijfde van zijn leden daartoe verzoekt.

De Algemene Vergadering bestudeert en bekrachtigt de beslissingen van de Beperkte Nucleus, alsook elke belangrijke aanpassing van de statuten.

Haar bevoegdheden zijn de volgende:

 • De goedkeuring en de uitsluiting (ingevolge niet-betaling van bijdragen, zware inbreuken, enz.) van vaste leden
 • De benoeming van de bestuurders (of leden van de Beperkte Nucleus) en hun ontheffing uit hun mandaten
 • De goedkeuring van de budgets en rekeningen (met name van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, dat niet hoger mag zijn dan 100 euro)
 • De aanpassing van de statuten
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging
 • Alle andere bevoegdheden, resulterend uit de wet of uit de statuten van de vereniging

Vaste leden

De vaste leden van de BeHRA (of Nucleus) zijn allemaal cardiologen, gespecialiseerd in de behandeling van hartritmestoornissen. Ze komen 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar en hebben een actieve inbreng in beslissingen, die worden genomen door de vereniging, alsook in de activiteiten die deze opstart.

Alle aangesloten leden komen in aanmerking om vast lid te worden, maar moeten daartoe voldoen aan verschillende eisen:

 • Praktiserend arts op het gebied van cardiologie zijn in België
 • Een een curriculum vitae voorleggen, waarmee de specialisatie in één of meer specifieke domeinen op het vlak van hartritmestoornissen wordt aangetoond
 • De regels van de goede medische praktijken, uitgevaardigd door de BeHRA, aanvaarden en zich ernaar schikken
 • Accepteren om deel te nemen aan activiteiten voor het beheer van de vereniging en voor communicatie en onderzoek inzake hartritmestoornissen, georganiseerd door de Nucleus (eventueel door te zetelen in studiegroepen voor hartstimulatie, elektrofysiologie, ablatie, klinische ritmologie, enz.)
 • Als hoofdauteur minstens één wetenschappelijk resumé of een poster hebben gepresenteerd tijdens één van de wetenschappelijke meetings, georganiseerd door de BeHRA, of tijdens een internationaal congres
 • Bijdragen aan de databases, opgemaakt door de BeHRA
 • In regel zijn met de jaarlijkse bijdrage

Aanvragen voor lidmaatschap worden bestudeerd door de Nucleus tijdens de eerste Algemene Vergadering, volgend op de indiening ervan, en dit op basis van de eerder vermelde eenvoudige, doeltreffende en ondubbelzinnige criteria. Er wordt geen stemming gevraagd en het aantal vaste leden is onbeperkt.

Om uw verzoek tot aansluiting in te dienen, stuurt u uw curriculum vitae via email terugsturen naar de secretaris van de BeHRA van uw keuze.

U ontvangt dan een aanvaardingsbrief indien aan alle eerder vermelde voorwaarden is voldaan.

Aangesloten leden

De aangesloten leden, eveneens onbeperkt in aantal, kunnen cardiologen of artsen zijn, gespecialiseerd in de behandeling van hartritmestoornissen, maar ook coassistenten, assistenten, verpleegkundigen, technici, enz., van wie de professionele bezigheden geheel of gedeeltelijk te maken hebben met hartritmestoornissen.

Aan de hand van hun jaarlijkse bijdrage geven deze leden blijk van hun ondersteuning van de doelstellingen van de vereniging, maar ze nemen niet deel aan het dagelijks beheer.

Hun statuut geeft hen recht op kortingen op hun inschrijving voor wetenschappelijke bijeenkomsten, georganiseerd door de leden van de BeHRA, met name de Belgian Heart Rhythm Meeting.

Bovendien hebben de aangesloten leden toegang tot het rapport met de statistieken over de verspreiding van hartstimulatoren in België.

U ontvangt een aanvaardingsbrief na ontvangst van uw aanvraag en na betaling van uw jaarlijkse bijdrage.